Delta Clean Kft. - weboldal és webáruház
E-mail : marketing KUKAC deltaclean.hu
Tel.: +36-62 / 533-686
Fax: +36-62 / 533-687
Székhely: 6800 Hódmezõvásárhely, Makói út 7717/16.
Adószám: 13629542-2-06
Cégjegyzék szám: 06-09-010324
Bankszámlaszám: 10700158-43447004-51100005
Ügyvezető igazgató: Varga Erika

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-86207

 

Regisztrációval, a weboldal és a webáruház használatával kapcsolatos információk

A regisztráció érvényesítéssel, mint Felhasználó egyidejűleg tudomásul veszem, hogy:

• Adataimat a Delta Clean Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) nyilvántarthatja és számomra leveleket, szórólapokat küldhet,

• Adataimat a Szolgáltató harmadik fél részére nem adhatja tovább,

• A Felhasználó teljes mértékben felel a hiányosan kitöltött, hamis adatokat tartalmazó regisztrációból adódó, vagy a szolgáltatás igénybevétele során általa bármikor elkövetett hamis adatközlés vagy megtévesztés következményeként akár a Szolgáltatót, akár a Felhasználókat sújtó problémákért,

• A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel, ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez jogosulatlan, kívülálló személy vagy szervezet hozzájut (pl. hacker-támadás esetén),

• A Szolgáltató a szolgáltatás végzése során az elvárható legnagyobb gondossággal jár el, de a szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé,

• A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket.

 

Rendelésre, szállításra vonatkozó információk

A http://deltaclean.hu weboldalon történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Delta Clean Kft. felelősséget nem vállal.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. 

 

Garancia, jótállás

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. A vevő hibás teljesítés esetén haladéktalanul jelezze (e-mail, telefon) a hibát, a hiba felismerése után és közölje szavatossági igényét.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.

A Delta Clean Kft. webáruházában kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha annak hibája bizonyított. 

Az EU-ban a szavatosság az alábbiakra terjed ki: 

• az áru nem alkalmas a használatra;

• teljesen más árut szállítanak, mint amit a fogyasztó rendelt;

• hiányzik a használati utasítás;

• kevesebb áru érkezik, mint amennyit a fogyasztó rendelt; 

A fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely ezektől a rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. 

A minőségi vagy mennyiségi hibáért kellékszavatossággal, a jogi hibáért jogszavatossággal tartozik a kötelezett (aki lehet a gyártó, a forgalmazó vagy a kereskedő). Jogi hibának minősül, ha a hibátlan teljesítés ellenére a jogosult nem szerzi meg mindazon jogokat, amelyek őt jogszabály vagy szerződés alapján megilletnék. 

A forgalomba hozó felelős a fogyasztóval szemben azért, hogy az áru annak átadásakor megfelel a törvényes vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 

A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 

A vásárlástól való elállás 

A fogyasztót a Korm. r. 4. § - 6. § rendelet szerint széleskörű elállási jog illeti meg. A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét a vevő jelezheti e-mailen vagy telefonon a Delta Clean Kft. ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A vásárlástól a vevő az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ha az átvett, bontatlan terméket, számlával együtt vissza tudja szolgáltatni. Ebben az esetben a Delta Clean Kft. köteles a vevő által kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetni. Az áru visszaszállításának költségei a vevőt terhelik.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

 

Egyéb feltételek, tudnivalók

A jogérvényesítés elévülési ideje:

•a tartós használatra rendelt termékeknél a szavatosság elévülése három év letelte után következik be.

•nem tartós cikkeknél hat hónap után évül el a szavatossági igény. Azaz ezen idő alatt élhet jogaival a fogyasztó. Azoknál a termékeknél, amelyeknél egy év a jótállási idő, további két esztendeig, azoknál pedig, amelyeknél kettő év a jótállás időtartama, további egy évig érvényesíthető a szavatosság.

A nem tartós használatra rendelt termékeknél (például: cipő, egyéb ruházati termékek stb.) a szavatosság alapján érvényesíthető jogok általános elévülése hat hónap. Ha a vásárló e hat hónap alatt menthető okból nem tudja szavatossági jogait érvényesíteni így különösen, ha a hiba, jellegénél, avagy a dolog természeténél fogva hat hónapon belül nem volt felismerhető - szavatossági jogait a teljesítéstől (vásárlástól) számított egy évig érvényesítheti. 

 

A távollevők között kötött szerződésekről

1999. március 1. napján lépett hatályba a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) sz. kormányrendelet, amely az Európai Parlamentnek és Tanácsnak ugyanezen tárgyú 97/7/-EK irányelvén alapul. 

A rendelet fő célja a fogyasztóvédelem. A polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni. Az áru illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet. 

A vállalkozás legkésőbb a szerződés megkötésekor írásbeli úton köteles közölni saját adatait; a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, az ellenszolgáltatást az esetlegesen hozzá kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel, a fizetés, szállítás vagy teljesítés egyéb feltételeit; az elállás feltételeit; a távközlő eszköz alapdíjtól esetlegesen eltérő díját; az ajánlati kötöttség idejét; valamint folyamatos vagy ismételt teljesítés esetében a szerződés legrövidebb időtartamát.

 

A felelősség korlátozása

A Delta Clean Kft. webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Delta Clean Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Delta Clean Kft. webáruházának akadálytalan működését és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Delta Clean Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a http://deltaclean.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.

A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Egyedül a vásárló felelős a http://deltaclean.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Delta Clean Kft. webáruházában való vásárlásért.

A Delta Clean Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

A Delta Clean Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Delta Clean Kft. webáruházában történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

A Delta Clean Kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a http://deltaclean.hu weboldalon. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Delta Clean Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

 

Fogyasztói kifogás megtétele:

marketing KUKAC deltaclean.hu

 

Jogi nyilatkozat

Honlapunk folyamatos ellenőrzés és aktualizálás alatt áll. Amennyiben mégis észrevesz bármilyen hibát, illetve javaslatai, megjegyzései vagy kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a marketing KUKAC deltaclean.hu címen, és hivatkozzon - ahol ez szükséges - az egyes lapokra vagy szakaszokra.

Adatvédelmi szabályok

Nagy hangsúlyt fektetünk a titoktartásra és a személyes adatok védelmére. Ezért internetes tevékenységünket mindig a megfelelő és érvényes adatvédelmi törvényi rendelkezéseknek megfelelően végezzük.

Személyes adatok

Weboldalunkon nem kérjük az Ön személyes adatait saját kifejezett beleegyezése nélkül. Egyedül Ön dönti el, hogy megadja-e nekünk pl. az e-mail vagy postacímét azért, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel kérései feldolgozása, vagy különleges ajánlatainkról szóló információk eljuttatása érdekében. Ezeket a személyes adatokat szigorúan titkosan kezeljük, nem adjuk ki harmadik félnek.

Adatbiztonság

Óvintézkedéseket vezetünk be az esetleges adatvesztés, adatmódosítások és a jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében. Ezek az óvintézkedések lépést tartanak a technológiai fejlődéssel.

Cookie-k

A cookie-k olyan információcsomagok, amelyeket a számítógép automatikusan tárol szigorú szabályok szerint és a felhasználó által ellenőrizhető tartalommal. Csak azért használunk cookie-kat, hogy a weboldalunk egyszerűbben használhatóvá váljék, hogy például ne kelljen újra és újra beírnia jelszót, vagy kiválasztani a saját beállításokat. Nem csatolunk cookie-kat személyes profilokhoz.

Felhasznált technológiák

A weboldal egyes részein az interneten széles körben használt technológiák, mint például a JavaScript, a Java, a Flash vagy az ActiveX találhatók azért, hogy kényelmesebbé tegyék a megfelelő információk megkeresését. Semmilyen körülmények között nem használjuk ezeket a technológiákat arra, hogy személyes adatokat szerezzünk meg a számítógépéről vagy manipuláljuk az azon lévő adatokat.

Naplók

A HTTP-szerverünkhöz történő hozzáféréseket standard naplókkal rögzítjük. A naplók tartalmazzák a dátumot és az időpontot, a keresett oldal nevét (URL) és annak a számítógépnek a nevét (IP-szám), amelyről az oldal felhívása történt. Ezek az adatok nincsenek testreszabva, törvényes biztosítékként szolgálnak (például hackertámadások ellen), és segítik a weboldal optimalizálását az olyan adatok statisztikai kiértékelésével, mint például hozzáférési hibák, az oldalon eltöltött átlagos idő, a használt webböngésző és operációs rendszer.

Hivatkozások egyéb weboldalakra

A weboldal tartalmaz linkeket külső weboldalakra is. Mivel ezek a weboldalak általunk nem befolyásolhatók, nem vállalhatunk felelősséget tartalmukért vagy adatvédelmi irányelveikért.

Szerzői jogok – Copyright

Copyright © 2009 Delta Clean Kft. Összes jog fenntartva.
Ennek a weboldalnak a tartalmát szerzői jogok védik. A Delta Clean Kft. írásbeli engedélye nélkül ezen oldalak tartalma semmilyen formában sem sokszorosítható, sem fénymásolatok, sem mikrofilm vagy egyéb technika felhasználásával. Továbbá nem dolgozható fel, nem másolható vagy terjeszthető elektronikus rendszerek segítségével a jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül.

Felelősség kizárása

Ez a weboldal egy munkafolyamat egy adott állapotát tükrözi. Bár a weboldalon lévő információk összeállítását a legnagyobb körültekintéssel végeztük, a Delta Clean Kft. nem vállalhat felelősséget azok aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Ugyanez vonatkozik azokra a linkekre, amelyekre a weboldal közvetlen vagy közvetett módon hivatkozik. A Delta Clean Kft. nem felelős egy-egy ilyen hivatkozás felhasználásával elért oldal tartalmáért.

Márkanevek és védjegyek

A weboldalon említett valamennyi márkanév és védjegy a rá vonatkozó törvényi előírások korlátozások nélküli, valamint a bejegyzett tulajdonosokat megillető jogcímekkel kapcsolatos jogosultságok tárgya.

Delta Clean Kft.